„Łączy nas piłka”, czy może jednak „Dzieli nas piłka”?

Strona główna » Hyde Park » „Łączy nas piłka”, czy może jednak „Dzieli nas piłka”?

wielkość tekstu: A | A | A

„Łączy nas piłka”, czy może jednak „Dzieli nas piłka”?

W imieniu klubu, pragnę odnieść się do wydarzeń, które miały miejsce ostatnio w strukturach częstochowskich związków piłki nożnej.
Pomimo, iż nasz klub jest członkiem związku, posiada prawo do dysponowania mandatem wyborczym podczas walnych zebrań członków, do tej pory nie zajmowaliśmy stanowiska w konflikcie, który już od kilku lat narasta w ramach struktur częstochowskich związków piłki nożnej. Jednakże sytuacja, która jest obecnie, nie pozwala nam być biernym i po analizie poszczególnych statutów, regulaminów oraz opinii prawnej pragnę podzielić się wnioskami, które jednoznacznie pokazują charakter oraz dobrą i złą wolę stron „częstochowskiej futbolowej wojny”.

Na początku pragnę odnieść się do stanu faktycznego.

1. W 2014 r. odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Podokręgu Częstochowa, podczas którego Pan Cezary Suchan został wybrany Prezesem Zarządu Podokręgu Częstochowa. Ponadto, w czasie głosowania wybrano 7 innych członków Zarządu, w wyniku czego Zarząd składał się z 8 członków.
2. W dniu 07 czerwca 2017 r. Pan Cezary Suchan zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Podokręgu Częstochowa, deklarując równocześnie chęć pozostania członkiem Zarządu.
3. Na zebraniu Zarządu w dniu 08 czerwca 2017 r. na nowego Prezesa Zarządu wybrano Pana Bartosza Rachwała.
4. Pan Bartosz Rachwał z przyczyn osobistych w dniu 22 września 2017 r. zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz funkcji członka Zarządu.
5. Rezygnacja Pana Rachwała z funkcji członka Zarządu spowodowała, iż konieczne było uzupełnienie składu Zarządu, z uwagi na mniejszą niż wymagana regulaminowo liczbę członków Zarządu Podokręgu.
6. W dniu 02 listopada 2017 r. Zarząd Podokręgu Częstochowa dokooptował do składu Zarządu Pana Roberta Załęskiego, będącego Delegatem podczas Walnego Zebrania Wyborczego w 2014 roku. Po uzupełnieniu składu Zarządu do wymaganej regulaminem liczby członków, Zarząd przystąpił do wyboru nowego Prezesa Zarządu, na którego wybrano Pana Roberta Załęskiego.
7. W dniu 15 listopada 2017 r. Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Pan Henryk Kula skierował do Podokręgu Częstochowa pismo, w którym podważa prawidłowość wyboru Pana Załęskiego na Prezesa Zarządu podnosząc zarzuty wyboru nieprawidłowego kandydata, udziału osób nieuprawnionych do głosowania, a także nieprawidłowej procedury wyboru Prezesa.
8. W dniu 07 grudnia 2017 r. Prezydium Zarządu Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej wydało komunikat informujący o przejęciu wykonywania wszystkich zadań realizowanych dotychczas przez Podokręg Częstochowa i dodatkowo o wstrzymaniu do odwołania przekazywania środków finansowych dla tego organu. Całość komunikatu Prezydium Zarządu CzOZPN TUTAJ.

Status prawny Podokręgu Częstochowa oraz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

1. System rozgrywek piłkarskich w Polsce przewiduje, iż na terenie województwa działają trzy podmioty zajmujące się organizacją rozgrywek piłkarskich, są to: Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, Okręgowe Związki Piłki Nożnej oraz Podokręgi.
2. Zgodnie z art. 15 §5 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Podokręgi oraz Okręgowe Związki Piłki Nożnej stanowią podmioty, przez które Związki prowadzą swoją działalność statutową na obszarze jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie danego Województwa.
3. Zgodnie z powyższą definicją należy uznać, iż zarówno Okręgowe Związki Piłki Nożnej, jak i Podokręgi stanowią odrębne i samodzielne podmioty, które pełnią rolę pomocniczą wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w zakresie jego działań statutowych.
4. W przypadku Podokręgu Częstochowa oraz Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej ramy ich funkcjonowania ustalono w Statucie Śląskiego Związku Piłki Nożnej, wobec czego w celu dalszej analizy statusu Podokręgu Częstochowa i łączących go z Częstochowskim Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej relacji należy odwołać się do postanowień tegoż to Statutu.
5. Zgodnie z §23 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej wyłączne prawo do powoływania i likwidowania Podokręgów oraz Okręgowych Związków Piłki Nożnej posiada Walne Zebranie Delegatów, będące najwyższą władzą Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
6. Zgodnie z §31 ust. 2 lit. b Statutu Śl.ZPN w skład Zarządu Śl.ZPN wchodzą zarówno Prezesi Okręgowych Związków Piłki Nożnej oraz Prezesi Podokręgów Śl.ZPN, co podkreśla odrębność każdego z ww. podmiotów. Odrębność powyższych podkreśla również układ Statutu Śl.ZPN, który kompetencje Okręgowych Związków Piłki Nożnej oraz Podokręgów reguluje w odrębnych rozdziałach.
7. Zgodnie z §59 ust. 3 Statutu Śl.ZPN Podokręgi działają w oparciu o regulamin wydany przez Zarząd Śl.ZPN, co oznacza również, iż Podokręgi są odpowiedzialne wyłącznie przed władzami Śl.ZPN.
8. Zgodnie z §61 Statutu Śl.ZPN Władze Podokręgu na terenie swojego działania realizują cele i zadania określone w Statucie Śl.ZPN.
9. Na podstawie §59 ust.2 Statutu Śl.ZPN to właśnie Wojewódzki Związek Piłki Nożnej określa właściwość terytorialną podokręgów, co po raz kolejny podkreśla zależność Podokręgów wyłącznie od Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.
W związku z powyższym, pomiędzy Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej, a Podokręgami nie zachodzi żaden stosunek zależności, a tym bardziej nie mamy do czynienia z żadnym podporządkowaniem hierarchicznym, co oznacza, iż zgodnie ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej oba powyższe podmioty są sobie równe, a odpowiadają wyłącznie przed Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.
10. §13 Statutu CzOZPN, zgodnie z którym Podokręgi są podporządkowanymi jednostkami terenowymi CzOZPN, zatwierdzonymi przez Śląski Związek Piłki Nożnej na wniosek CzOZPN w oczywisty sposób narusza przepisy Statutu Śl.ZPN, które jednoznacznie podkreślają, iż Podokręgi są jednostkami terenowymi podporządkowanymi wyłącznie Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej i są tworzone bez udziału Okręgowych Związków Piłki Nożnej.
11. §38 ust. 3 Statutu CzOZPN, który przyznaje kompetencje kontrolne Komisji Rewizyjnej CzOZPN narusza autonomię działania Podokręgu, z uwagi na niezależność Podokręgów od Okręgowych Związków Piłki Nożnej nie ma możliwości, by sprawowały one nad sobą kontrolę.
12. Ponadto, za niegodny należy uznać również §51 ust. 3 lit. f Statutu CzOPZN, który określa Podokręgi jako organy wykonawcze Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, tym samym naruszając cały system organizacyjny Wojewódzkiego Związku Piłkarskiego, który został ustalony postanowieniami Statutu Śl.ZPN oraz Statutu PZPN.
13. Kolejnym przepisem, który tworzy stan niezgodny z prawem jest §53 ust. 3 Statutu CzOZPN, który stanowi, że Podokręgi działają na podstawie regulaminów i uchwał kompetencyjnych uchwalonych przez Zarząd CzOZPN i zatwierdzanych przez Zarząd Śl.ZPN.
14. W tej sytuacji, z uwagi na nadrzędność Śląskiego Związku Piłki Nożnej ustanowioną w Statucie PZPN należy uznać, iż wobec Podokręgów należy stosować przepisy ustanowione zgodnie ze Statutem Śl.ZPN, a nie zgodnie ze Statutem CzOZPN.
15. Podkreślić należy również, iż na podstawie §57 Statutu Śl.ZPN Okręgowe Związki Piłki Nożnej działają na podstawie przepisów prawa oraz własnych statutów zgodnych ze Statutem Śl.ZPN i PZPN, w związku z czym wobec wyżej wskazanej sprzeczności przepisów Statutu CzOZPN ze Statutem Śl.ZPN należy uznać, iż Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej działa w sposób sprzeczny ze Statutem PZPN oraz Statutem Śl.ZPN, a co za tym idzie decyzje wydawane przez Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej wobec Podokręgu Częstochowa na podstawie Statutu CzOZPN należy uznać za nieważne, z uwagi na brak kompetencji Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej do wydawania takich uchwał, decyzji czy poleceń.

Wybór Prezesa oraz członków Zarządu Podokręgu Częstochowa.

1.Zgodnie z §4 pkt 9a Regulaminu Podokręgu, Prezes Zarządu Podokręgu Częstochowa wybierany jest na Walnym Zebraniu Delegatów Podokręgu spośród delegatów na Walne Zebranie. Uchwała Walnego Zebrania, zgodnie z §3 ust.3 Regulaminu Podokręgu zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.
2. Zgodnie z §6 ust. 5 Regulaminu, Podokręg w przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu bez konieczności zwoływania Walnego Zebrania Delegatów, który to Prezes może sprawować swoją funkcję maksymalnie do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Podokręgu. Zgodnie z powyższymi przepisami, w przypadku nadzwyczajnego wyboru Prezesa spośród członków Zarządu nie ma żadnych wymogów, które nakładałyby na Zarząd konieczność wybrania konkretnego kandydata, co oznacza, iż Zarząd ma w tym zakresie swobodę co do wyboru osoby sprawującej funkcję Prezesa.
3. Zgodnie z §5 ust.1 Regulaminu Podokręgu, Prezes Zarządu jest członkiem Zarządu i nie stanowi odrębnego organu Podokręgu Częstochowa. Ponadto, zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu Podokręgu, Prezes Zarządu przewodniczy pracom i posiedzeniom Zarządu, co w żaden sposób nie wpływa na jego status członka Zarządu.
4. Mając na uwadze powyższe przepisy Regulaminu należy przyjąć, iż Prezes Zarządu Podokręgu Częstochowa, poza pełnioną funkcją, posiada status zwykłego członka Zarządu.
5. W sytuacji pełnienia dwóch funkcji równocześnie przez jednego członka Zarządu, należy przyjąć, iż możliwa jest rezygnacja wyłącznie z funkcji Prezesa Zarządu.
Ponadto, należy również zauważyć, iż powyższą interpretacje w sposób dorozumiany przyjął również Śląski Związek Piłki Nożnej, który nie kwestionował uchwał podejmowanych z udziałem byłego Prezesa Zarządu Cezarego Suchana, a w szczególności uchwały z dnia 08 czerwca 2017 roku dotyczącej wyboru na nowego Prezesa Pana Bartosza Rachwała. Tym samym, należy przyjąć iż na gruncie przepisów związkowych oraz praktyki rozpowszechnionej w Śląskim Związku Piłki Nożnej dopuszczalna jest rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu nie pociągająca za sobą utraty statusu członka Zarządu.
6. §36 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, zgodnie z którym w razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania. Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, iż ma on tożsame brzmienie jak §5 ust. 5 Regulaminu Podokręgu, a co za tym idzie powyższe regulacje są ze sobą spójne.
7. Ponadto, za bezzasadne należy uznać twierdzenia Pana Prezesa Henryka Kuli, jakoby przepisy Regulaminu Podokręgu były niespójne i niezgodne z regulacją podstawową i nadrzędną jaką jest Statut PZPN, gdyż Polski Związek Piłki Nożnej nie regulując kwestii wyboru władz na szczeblu wojewódzkim i powiatowym w Statucie zezwala na samodzielne uregulowanie niniejszej kwestii na szczeblu wojewódzkim, co miało miejsce w niniejszej sprawie.
Należy również zauważyć, iż absurdalnym wydaje się argument jakoby postanowienia Regulaminu Podokręgu brzmiące identycznie jak postanowienia Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej były sprzeczne ze Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdyż wobec przyjęcia takiego poglądu należałoby uznać Statut Śląskiego Związki Piłki Nożnej za niespójny i niezgodny z regulacją podstawową i nadrzędną jaką jest Statut PZPN.
W związku z powyższym, należy uznać iż regulacja przewidziana w Regulaminie Podokręgu jest spójna i zgodna ze Statutem Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Statutem Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wnioski płynące z powyższej analizy.

Mając na uwadze stan faktyczny niniejszej sprawy oraz przedstawiony powyżej obowiązujący stan prawny, należy uznać, iż wybór Pana Roberta Załęskiego na Prezesa Podokręgu jest prawidłowy w świetle prawa związkowego obowiązującego na terenie Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Przede wszystkim podczas wyboru dochowano wszelkich wymogów przewidzianych przez Regulamin Podokręgu, a co za tym idzie uchwała w sprawie wyboru Pana Załęskiego na Prezesa Zarządu nie jest dotknięta żadną wadą prawną.

Zgodnie z §36 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz §5 ust. 5 Regulaminu Podokręgu w przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarząd może wybrać nowego Prezesa spośród członków Zarządu, bez względu na liczbę głosów jaką uzyskali oni na Walnym Zebraniu Delegatów. Tym samym, wybór Pana Roberta Załęskiego był zgodny z Regulaminem Podokręgu Częstochowa i za taki powinien być uznany przez Śląski Związek Piłki Nożnej.
Ponadto, należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Podokręgu Częstochowa oraz powszechnej praktyki dopuszczalna jest rezygnacja Prezesa Zarządu, która nie pociąga za sobą utraty statusu członka Zarządu. W związku z powyższym, wobec złożenia dnia 07 czerwca 2017 roku przez Pana Cezarego Suchana rezygnacji z piastowania wyłącznie funkcji Prezesa Zarządu, mógł on uczestniczyć w sposób czynny jako członek Zarząd w posiedzeniu Zarządu Podokręgu odbywającym się dnia 02 listopada 2017 r.
Wobec powyższego, Zarząd Podokręgu Częstochowa składa się z minimalnej liczby 8 członków przewidzianej Regulaminem Podokręgu, w związku z czym ma on możliwość skutecznego podejmowania wiążących decyzji i wydawania postanowień, której w żadnym momencie trwania kadencji nie utracił.
Przechodząc do kwestii kompetencji nadzorczych Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej nad Podokręgiem Częstochowa oraz uchwał i decyzji wydawanych w tym zakresie należy uznać, iż zgodnie ze Statutem Śląskiego Związku Piłki Nożnej będącego podstawą funkcjonowania wyżej wymienionych podmiotów Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej nie ma kompetencji nadzorczych nad Podokręgiem Częstochowa, a co za tym idzie nie ma uprawnienia do wydawania decyzji dotyczących funkcjonowania Podokręgu Częstochowa, a w szczególności decyzji przejmujących kompetencje Podokręgu Częstochowa.
W tej sytuacji wydana dnia 06 grudnia 2017 r. decyzja Prezydium Zarządu CzOZPN o przejęciu do wykonywania zadań realizowanych dotychczas przez Podokręg Częstochowa oraz decyzja o wstrzymaniu przekazywania środków finansowych należy uznać za wydaną bez podstawy prawnej, a co za tym idzie za decyzje nieważne.

„Częstochowska futbolowa wojenka” a sprawy Warty Myszków.

Odnosząc się bezpośrednio do wpływu „wojenki” na sprawy naszego klubu pragnę przytoczyć kilka faktów, które miały miejsce od 2016 roku a spowodowane były zapewne faktem głosowania delegata naszego klubu podczas Walnych Zebrań Członków czy to Podokręgu, czy Okręgu na konkretną opcję.
1. Podważanie awansu naszego klubu do A klasy w sezonie 2015/2016 poprzez wystosowanie pisma do związku przez jednego z działaczy, notabene członka Komisji Rewizyjnej CzOZPN, iż w naszej drużynie występował nieuprawniony zawodnik. Skutkowałoby to przyznaniem walkowerów przeciwko naszej drużynie. Zarzut bezpodstawny, gdyż zawodnik został zgłoszony prawidłowo do rozgrywek, o czym świadczy podbite zgłoszenie przez CzOZPN.
2. Podważanie przyznanej licencji na grę w A klasie poprzez twierdzenie, iż we wniosku licencyjnym zawarliśmy nieprawdę co do stanu faktycznego. Otóż pragnę zdecydowanie zaprzeczyć takim zarzutom, gdyż wszystkie dane zawarte we wnioskach licencyjnych, czy to na sezon 2016/2017 czy 2017/2018 zawierają prawdziwe dane.
a) Zdajemy sobie sprawę, iż posiadamy jedne z gorszych warunków infrastrukturalnych pośród klubów zrzeszonych w Podokręgu, jednakże lata zaniedbań miały na to wpływ. Dlatego nowy Zarząd wyprowadza powoli klub na prostą. Polecam wywiad, który ukazał się w gazecie, a porusza m.in. te kwestie.
Przyznane licencje były warunkowe, i stopniowo dostosowujemy obiekt do ich wymogów, instalując chociażby ławki dla zawodników rezerwowych, czy też oddzielając boisko od pozostałych terenów. Niestety pewien działacz ma tutaj pole do „popisu” na każdym zebraniu, aby wytknąć jakie to ogrodzenie oponami… Tak, tak oponami, gdyż status prawny działek nie pozwala nam na montaż stałego ogrodzenia. Częściowo jest boisko ogrodzone płytami betonowymi, częściowo ogrodzeniem drewnianym ale też oponami.
b) Kolejny zarzut, iż nie posiadaliśmy drużyny młodzieżowej, a przepisy stanowią, iż drużyna A klasowa powinna mieć swoją drużynę młodzieżową. Otóż zgadzam się z tym, dlatego we wniosku licencyjnym nie chcieliśmy „naginać” przepisów poprzez podpisywanie fikcyjnej umowy z innymi klubami szkolącymi młodzież i zobowiązaliśmy się utworzyć w ciągu roku swoją własną drużynę młodzieżową, co zostało uczynione pomimo spadku do B klasy, gdzie nie ma obowiązku posiadania takowej drużyny. Zostało to zaakceptowane przez komisję licencyjną.
3. Brak respektowania przepisów związkowych, czy też ich respektowanie według własnego „widzi mi się”. Przykładem niech będzie chociażby fakt dopuszczania drużyn do rozgrywek po dwukrotnym przekroczeniu terminów zgłoszeń. W załączeniu pismo naszego klubu w tej sprawie oraz odpowiedź Prezesa CzOZPN. Czyżby podwójne standardy?
4. Paraliż decyzyjny spowodowany bezprawnym „przejęciem” przez Zarząd CzOZPN rozgrywek prowadzonych przez Podokręg Częstochowa, gdzie zgodnie ze Statutem i decyzją Zarządu Śląskiego ZPN, jedynym organem do tego uprawnionym jest Podokręg Częstochowa.
5. Odebranie przez CzOZPN Podokręgowi narzędzi do realizacji zadań statutowych, poprzez likwidację strony internetowej, dostępu do systemu Extranet, czy też likwidację stanowiska pracy Sekretarza Podokręgu pociągnęło za sobą szereg negatywnych konsekwencji, które tak naprawdę „odbiły się” negatywnie na klubach, które stanęły między tzw. „młotem a kowadłem”.

Na koniec pragnę życzyć całemu środowisku piłkarskiemu, aby ta sytuacja panująca w częstochowskich strukturach piłkarskich uległa zdecydowanej poprawie. Zdecydowana większość działaczy poświęca swój wolny czas oraz swoje własne środki finansowe, aby promować rozwój piłki nożnej w swoim regionie na zasadzie wolontariatu, charytatywnie i chociażby z tego powodu należy im się szacunek i uznanie za trud w tej ciężkiej działalności społecznej.
Z przykrością muszę tutaj stwierdzić, iż "zidiocenie" części osób w tym środowisku, ich niektóre wypowiedzi, to dowód albo ograniczenia intelektualnego albo bardzo złej woli.

Związek powinien być dla klubów a nie kluby dla związku! Ktoś chyba o tym zapomniał…

Sztandarowe hasło Polskiego Związku Piłki Nożnej, którego wszyscy jesteśmy członkami brzmi: „ŁĄCZY NAS PIŁKA”! Czy aby na pewno łączy? Bo patrząc na działania niektórych osób ma się wrażenie, że „Piłka nas dzieli”….

Pomimo wszystko jestem pełny nadziei, iż zdrowy rozsądek zwycięży a nie poszczególne, chore ambicje niektórych osób…

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, łamanie się opłatkiem, który symbolizuje miłość, pokój, braterstwo i przebaczenie, spowoduje wyciszenie emocji i jedność środowiska.

WESOŁYCH ŚWIĄT ORAZ WSZELKICH POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2018 ROKU DLA WSZYSTKICH!


Ze sportowym pozdrowieniem

Jarosław Sumorowski
Prezes Zarządu
KS Warta Myszków

"Łączy nas piłka", czy jednak dzieli?
„Łączy nas piłka”, czy może jednak „Dzieli nas piłka”? W imieniu klubu, pragnę odnieść się do wydarzeń, które miały miejsce ostatnio w strukturach częstochowskich związków piłki nożnej. Pomimo, iż nasz klub jest członkiem związku, posiada ...
dalej 
Kalendarz gier
 • START RUNDY WIOSENNEJ - 12.04.2020
 • 27.10.2019 Warta Myszków - Grom Poczesna 2-0
 • 20.10.2019 Mała Panew Cynków - Warta Myszków 9-1
 • 12.10.2019 Warta Myszków - Pogoń Blachownia 2-3
 • 06.10.2019 Dąbrowianka DZ - Warta Myszków 5-1
 • 29.09.2019 Warta Myszków - Płomień Kuźnica Marianowa 1-5
 • 22.09.2019 Warta II Mstów - Warta Myszków 4-2
 • 15.09.2019 Orły Kusięta - Warta Myszków 0-1
 • 08.09.2019 Warta Myszków - MKS II Myszków 1-4
 • 01.09.2019 Lelovia Lelów - Warta Myszków 2-2
 • 13.08.2019 Puchar Polski: Warta Myszków - LZS Mrzygłód 3-3 (0-3) k. 3-4
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Klub Sportowy Warta Myszków powstał 3 sierpnia 1983 r.dalej 
W jedności siła!
Warciarze w natarciu podczas meczu z Orłami Kusięta
Karol Gałus strzela gola w meczu z Orłami Kusięta
Po zwycięstwie nad Orłami Kusięta 5-0
Mobilizacja przed Derbami Powiatu z Zieloni Żarki
Warta Myszków - Zieloni Żarki
Przekaż 1% podatku na KS Warta Myszkow
Warta Zawada - Warta Myszków
Warta obecna w Gdańsku na meczu Polska - Grecja
KS Kotowice - Warta Myszków
Młoda Warta Myszków
Warciarze w Kotowicach

Klub Sportowy Warta Myszków
ul. Nowowiejska 40, 42-300 Myszków

tel.: +48 609 779 247
e-mail: warta1983myszkow@gmail.com

 • 69508841_2107663219527346_7315544643393814528_n
 • 69253766_395559744417565_5904484806749585408_n
 • 69214885_823413291389283_2641647818980196352_n
 • 69210933_2421715401408101_3002478226359451648_n
 • 69124721_484773585402039_2441814526979473408_n
Oficjalna strona Klubu Sportowego Warta Myszków. Zapraszamy do zapoznania się z kadrą zespołu, aktualnymi wydarzeniami oraz historią klubu.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna