Statut

Strona główna » Stowarzyszenie » Statut

wielkość tekstu: A | A | A

STATUT

„STOWARZYSZENIA KLUB SPORTOWY WARTA MYSZKÓW”

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Warta Myszków, zwane dalej Klubem, jest Stowarzyszeniem Sportowym, działającym w oparciu o przepisy prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z ustawami o kulturze fizycznej oraz stowarzyszeniach, jak również w oparciu o postanowienia niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „KS Warta Myszków”.

3. Zarząd Klubu może w drodze podjętej uchwały poszerzy nazwę Klubu poprzez dodanie do niej dodatkowego członu z nazwą strategicznego sponsora.

 

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Myszków.

 

§ 3

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Myszków i powiatu myszkowskiego.

2. Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Klub posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

 1. Klub jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz może być innych związków sportowych w przypadku powołania kolejnych sekcji sportowych.
 2. Klub może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

 1.  Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 2.  Klub posiada swój herb, może używać pieczęci i innych symboli na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 3. Herb Klubu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 4. Barwami Klubu są kolory biało – czerwone.

 

Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1.  Celem głównym Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym, szczególnie z terenu miasta Myszkowa uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej, na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub.

 

§ 8

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę i współdziałanie z lokalnymi władzami samorządowymi,
 2. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej,
 3. Przynależność do struktur organizujących rozgrywki w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
 4. Uczestnictwo w rozgrywkach oraz organizowanie zawodów, także o zasięgu ponadgminnym,
 5. Inicjowanie i współdziałanie przy organizacji masowych imprez i festynów sportowo – rekreacyjnych propagujących idee czynnego wypoczynku wśród miejscowego społeczeństwa,
 6. Prowadzenie działalności szkoleniowo – wychowawczej,
 7. Utrzymywanie stałych kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu,
 8. Dbanie o wysoki poziom moralno – etyczny zawodników i działaczy sportowych,
 9. Zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbanie o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację,
 10. Organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, kursów, warsztatów, wystaw, pokazów, koncertów itp.,
 11. Pracę kulturalno-oświatową wśród młodzieży,
 12. Szkolenie członków i sympatyków w celu przygotowania ich do działalności sportowej,
 13. Wydawanie czasopism, broszur związanych z celami Klubu,
 14. Finansowe i pozafinansowe wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 15. Podejmowanie współpracy z organizacjami sportowymi z kraju i zagranicy.

 

 1. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację zadań statutowych Klub może prowadzić działalność  gospodarczą w szerokim zakresie.
 2. W tym celu można powoływać zakłady, agencje, występować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

 

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
 2. Klub posiada członków:
 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Klubu.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 11

1. Członkiem wspierającym Klub może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Klubu.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Klubu i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu,
 4. regularnego opłacania składek,
 5. uczciwego i moralnego postępowania.

 

§ 15

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Klubu złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
  • powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Klubu,
  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu.
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Klubu trwa 4 lata.

 

Walne Zebranie Członków

§ 21

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Klub na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesów i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Klubu,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Klubu,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Klubu,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu,
 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 27

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 4. wpływy z imprez organizowanych przez Klub,
 5. wpływy z zadań zleconych,
 6. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI.

Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 28 stycznia 2017 r.

 

Podpisano:

1. Wacław Gabryś

2. Jarosław Sumorowski

Kalendarz gier
 • START RUNDY WIOSENNEJ - 12.04.2020
 • 27.10.2019 Warta Myszków - Grom Poczesna 2-0
 • 20.10.2019 Mała Panew Cynków - Warta Myszków 9-1
 • 12.10.2019 Warta Myszków - Pogoń Blachownia 2-3
 • 06.10.2019 Dąbrowianka DZ - Warta Myszków 5-1
 • 29.09.2019 Warta Myszków - Płomień Kuźnica Marianowa 1-5
 • 22.09.2019 Warta II Mstów - Warta Myszków 4-2
 • 15.09.2019 Orły Kusięta - Warta Myszków 0-1
 • 08.09.2019 Warta Myszków - MKS II Myszków 1-4
 • 01.09.2019 Lelovia Lelów - Warta Myszków 2-2
 • 13.08.2019 Puchar Polski: Warta Myszków - LZS Mrzygłód 3-3 (0-3) k. 3-4
Formularz zapytaniowy
Ciekawostki
 • Klub Sportowy Warta Myszków powstał 3 sierpnia 1983 r.dalej 
W jedności siła!
Warciarze w natarciu podczas meczu z Orłami Kusięta
Karol Gałus strzela gola w meczu z Orłami Kusięta
Po zwycięstwie nad Orłami Kusięta 5-0
Mobilizacja przed Derbami Powiatu z Zieloni Żarki
Warta Myszków - Zieloni Żarki
Przekaż 1% podatku na KS Warta Myszkow
Warta Zawada - Warta Myszków
Warta obecna w Gdańsku na meczu Polska - Grecja
KS Kotowice - Warta Myszków
Młoda Warta Myszków
Warciarze w Kotowicach

Klub Sportowy Warta Myszków
ul. Nowowiejska 40, 42-300 Myszków

tel.: +48 609 779 247
e-mail: warta1983myszkow@gmail.com

 • 69508841_2107663219527346_7315544643393814528_n
 • 69253766_395559744417565_5904484806749585408_n
 • 69214885_823413291389283_2641647818980196352_n
 • 69210933_2421715401408101_3002478226359451648_n
 • 69124721_484773585402039_2441814526979473408_n
Oficjalna strona Klubu Sportowego Warta Myszków. Zapraszamy do zapoznania się z kadrą zespołu, aktualnymi wydarzeniami oraz historią klubu.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna